Algemene voorwaarden

Holland Beauty Company

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden                                             

ARTIKEL 1. Totstandkoming overeenkomsten

1e  Alle offertes, overeenkomsten en leveringen geschieden alleen en uitsluitend volgens de hieronder staande algemene voorwaarden. Bijzondere voorwaarden zijn alleen dan van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Ook dan blijven echter de algemene voorwaarden, voor zover zij niet met de bijzondere voorwaarden in strijd zijn, geheel van kracht.

2e  Alle door ons gedane offertes/aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend.

3e  Elke van ons uitgegane aanbieding staat gedurende de daarin genoemde termijn voor schriftelijke acceptatie open. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien een op grond van de aanbieding gedane bestelling door ons binnen 14 dagen na de bestelling schriftelijk wordt geaccepteerd, dan wel gevolgd wordt door de uitvoering van de opdracht.

4e  Klaarblijkelijke vergissingen, schrijf- en rekenfouten binden ons niet.

ARTIKEL 2.  PRIJZEN

Alle prijzen zijn gebaseerd op leveringen aan ondernemingen, derhalve exclusief btw en geldende op de dag van afleveren. Indien binnen 2 maanden na het totstandkomen van de overeenkomst en voordat de aflevering plaatsvindt een prijsverhoging plaatsvindt die door ons wordt doorgevoerd in de prijs, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits althans de koper is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of daarmee gelijk te stellen is.

ARTIKEL 3.  TRANSPORTKOSTEN

1e  Indien de waarde per zending € 300,00 of meer bedraagt geschiedt de levering (binnen Nederland) franco op het vervoermiddel tot aan het afleveradres. Bedraagt de waarde per zending minder dan € 300,00 ofwel schrijft de koper een bepaalde verzendwijze voor, dan zijn de transportkosten voor rekening van de koper.

2e  Tenzij anders overeengekomen en voor zover de transportmogelijkheid dit toelaat, zulks ter onzer beoordeling, geschiedt het transport per vervoermiddel en transportbedrijf naar onze keuze.

ARTIKEL 4.  EIGENDOMSVOORBEHOUD

De levering geschiedt vanuit onze magazijnen. Iedere overeenkomst tot levering van goederen aan de koper vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. De eigendomsoverdracht aan de koper geschiedt eerst nadat deze al het door hem verschuldigde met inbegrip van eventuele kosten, rente enzovoorts ten volle aan ons heeft voldaan. De koper is, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de goederen aan derden (openbaar dan wel stil) te verpanden, of welke vorm van eigendomsaanspraak van derden hierop te verlenen.

ARTIKEL 5.  LEVERING

1e  Als leveringsdatum geldt de datum waarop goederen onze magazijnen verlaten.

2e  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de door ons opgegeven levertijd niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3e  Indien als gevolg van ziekte van werknemers, materiaaldefect, calamiteiten (bijvoorbeeld stakingen) of anderszins wij niet in staat zijn om aan onze verplichtingen te voldoen, geldt tussen partijen in ieder geval als overmacht en zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade of annulering van de order.

4e  Voor het indienen van reclames op door ons geleverde goederen geldt een termijn van 8 dagen na factuurdatum: na deze termijn door ons ontvangen reclames verliezen hun recht p behandeling en zullen zonder meer door ons ter zijde worden gelegd.

5e  Uitdrukkelijk ter kennis van de afnemer wordt gebracht het gegeven dat consignatiezendingen door ons onder geen enkel beding zullen worden geaccepteerd of getolereerd.

ARTIKEL 6.  VERSTREKTE INFORMATIE

Alle bij aanbieding verstrekte afbeeldingen, technische gegevens, maten, gewichten en afmetingen, prijslijsten enzovoorts zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk door ons is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens c.q. informatie blijft (intellectueel) eigendom van ons en dient op ons eerste verlangen aan ons geretourneerd te worden en mag uitsluitend in overleg gebruikt worden voor reclamedoeleinden of dergelijke.

ARTIKEL 7.  GARANTIE

Voor de goederen en onderdelen, waarvoor niet door ons een garantieverklaring werd afgegeven, wordt een garantie gegeven gelijk aan die welke de fabrikant op deze goederen of onderdelen geeft. Bij onvakkundig gebruik of door gebruik door personen welke niet gediplomeerd zijn voor het gebruiken van apparaten of machines, waardoor schade of letsel veroorzaakt wordt, is de gebruiker zelf aansprakelijk.

ARTIKEL 8.  AANSPRAKELIJKHEID

de aansprakelijkheid van ons uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst is voor wat betreft niet-natuurlijke personen die handelen in de uitvoering van beroep of bedrijf uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de door ons gegeven garantie verplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die terzake van het niet nakomen der garantieverplichtingen, is uitgesloten.

ARTIKEL 9.  BETALINGEN

1e  Betalingen dienen netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden en zijn alleen geldig wanneer zij rechtstreeks op de door ons aangegeven bankrekening zijn voldaan. Voor apparatuur en

                                                                                                                                                   

private label skincare vragen wij een aanbetaling van 25% of 50% afhankelijk van het product, alvorens wij de betreffende fabrikant opdracht geven het bestelde apparaat of product te produceren. Na ontvangst van de aanbetaling kan de order niet meer geannuleerd worden. Indien men weigert de levering te accepteren, zullen wij de aanbetaling niet terugbetalen en zien wij dit als een compensatie voor de gemaakte kosten.

2e  alle betalingen worden geacht te zijn gedaan op de ten tijde der betaling oudst openstaande factuur.

3e  Het is de koper niet toegestaan eenzijdig betalings- of eventuele andere kortingen op de door ons gefactureerde bedragen in mindering te brengen.

4e  Tussen partijen overeengekomen afwijkende betalingsvoorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien de bijzonderheden hiervan door ons schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 10.  NIET-NAKOMING

Bij het niet aanhouden van bovengenoemde voorwaarden, in het bijzonder indien de koper met betaling nalatig is, hebben wij het recht, hetzij de verdere leveringen uit te stellen totdat de betaling is gevolgd, hetzij de nog lopende orders zonder sommatie of ingebrekestelling te annuleren, waarbij wij ons het recht voorbehouden om aanspraak te maken op schadevergoeding.

ARTIKEL 11.  RETOURGOEDEREN

Retourgoederen, d.w.z. defecte of beschadigde goederen, blijven het eigendom van de afnemer. Na onderzoek door ons, resp. door de betrokken fabrikant, wordt vastgesteld of het artikel gerepareerd of geremplaceerd wordt.

ARTIKEL 12.  ONGEFRANKEERDE ZENDINGEN

Ongefrankeerde zendingen, zowel van retourgoederen, emballage als reparatiegoederen, worden door ons niet in ontvangst genomen.

ARTIKEL 13.  GESCHILLEN

1e  Iedere order wordt door ons geaccepteerd onder de voorwaarde dat uit door ons in te winnen informatie de voldoende kredietwaardigheid van de koper blijkt.

2e  Ongeacht de tussen de koper en ons overeengekomen betalingsvoorwaarden hebben wij het recht te allen tijde zekerheid voor de juiste en tijdige betaling te vorderen alvorens tot aflevering of verdere aflevering der goederen over te gaan.

3e  In geval van rechtelijke en/of buitengerechtelijke invordering komen alle door ons te maken kosten, daaronder begrepen de buitengerechtelijke incassokosten, voor rekening van de koper.

4e  De koper, niet-natuurlijke persoon, handelend in het kader van beroep of bedrijf heeft nimmer het recht zich op compensatie te beroepen of beslag onder zichzelf te leggen.

5e  Over bedragen die op de vervaldag niet betaald zijn, is van de vervaldag af een rente verschuldigd van 2% per maand.

6e  Alle rechtsgeschillen en rechtsvorderingen zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechter in het arrondissement in Breda. De koper, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, wordt na het gerezen geschil ten minste één maand gegund om voor beslechting van het geschil door de volgens de Wet bevoegde rechter te kiezen. Op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit met ons gesloten overeenkomsten, is het Nederlands recht van toepassing.

Holland Beauty Company v.o.f.

Beiaard 1

4876 CA  Etten-Leur

Tel: 0768871157

Inschrijfnummer 63493276

Shopping cart
Start typing to see products you are looking for.